To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. släkten Åkerdahl
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
Berättelsen om släkten Åkerdahls etablering i Sörtjärn.
VIKTIGT !   Denna korta berättelse gör på inga vis anspråk på att vara fullständig utan baseras
på vad Lennart Åkerdahl välvilligt ställt upp med i form av befintliga dokument samt egna minnen.
 
Detta är lagfarten som stadfäster att drängen Nils Åkerdahl förvärvat skattehemmanet 4 ½ seland jord och hus under No 1 i Sörtjern.
I villkoren för köpet ingår bl a " skyldighet att enligt afvhandling den 15 Februari 1836 till Enkan Cajsa Lisa Sjöström
utgifva årlig lifstids-födoråd samt låta å hemmanet varande Torpare tillgodonjuta deras Contragter "

     
Ett försök att tolka det skrivna i domen ovan, .. ett antal ord är för mig svårtolkade .. tips är välkomna ..  
  Nätra Tingslags
HÄRADS-RÄTT

Gör veterligt :  att som Drängen Nils Åkerdahl från Käxed, Wibyggerå Socken,
å offentlig auktion den 27 December 1845, jemlikt deröfver upvisadt, behörigen bevittnat Protokoll, af Klockaren i Nätra Anders Boström och hans hustru, mot Fyrahundrade Sextioåtta Riksdaler Banco, skyldighet att enligt afhandling den 15 Februari 1836 till Enkan Cajsa Lisa Sjöström utgifva årligt lifstids-födoråd, samt låta å hemmanet varande Torpare tillgodonjuta deras Contragter, inköpt Skattehemmanet Fyra och ett halft Seland jord och hus under No 1 i Sörtjern, ............erhållit offentliga upbud å ...... Tingen den 19 Mars .....sistlidet samt den 15:e Mars innevarande år, utan att något....deremot försports under lagfarten, kungjord i öfverensstämmelse med Kongl Förordningen om lagfart och börd av jord på landet den 13 Juni 1800 , och i förmåga af 1 och 4 Capitlen Jorda Balken, jemförde med ....åberopade Kongl Förordning, pröfvar Härads Rätten Skäligt döma till fasta å berörda jordafång och förklara det fritt från bördesklander samt lagligt och ståndande, hvilket till yttermera visso med Domhafvandens underskrift samt hans och Häradets Sigill bekräftas. Dom skedde å Lagtima Winter Tinget med ofvannämnda Tingslag i Hämra den 6 April år 1847.
                  
                           På Härads Rättens wägnar 

                   sigill        ..underskrift...       sigill
 

Följande uppställning visar släkten Åkerdahls successorer i byn Sörtjärn.
Observera att detta enbart är en (1) släktgren.
 
     I Augusti 1877 avlider Nils hustru Cathrina f. Olofsdotter Käxed, Vibyggerå vid en ålder av 70 år. Kort därefter den 26 Oktober förrättas en detaljerad bouppteckning av sterbhuset.
Citat ur inledningen på bouppteckningen ....
"År 1877 den 26  Oktober förrättas bouppteckning efter Nils Åkerdahls Hustru Cathrina Åkerdahl, Nätra Sörtjern som med döden aflidit den sistlidna Augusti och efterlemnande sterbhusdelegarne Mannen Nils Åkerdahl och Myndige sonen Erik Åkerdahl. Dottern Karin ( Catharina) gift med Bonden Nils Forsberg i Sörtjern. Dottern Kristina gift med Bonden Johan Forsberg, Sörtjern.
Boet uppgafs och värderas som följer ...."
   Av speciellt intresse är kanske djurhållningen på ett hemman 4 ½ seland vid den tiden. Under rubriken "Kreatur" i boupteckningen nedan är djurbesättningen specificerad. 
Värderingen sker i den nyligen införda valutan "kronor".
Förrättningsmän är : Erik och Jonas Norberg båda från grannbyn Finnborg.
 

 
  Drängen Nils, sedermera hemmansegaren blev känd som "klok gubbe". Han  kunde stämma blod på både människor och djur. Nils var även mycket kunnig på naturläkemedel och kunde ordinera varierande extrakt från växtriket för
att råda bot på skilda åkommor och sjukdomar. 
 
      Under Nils sista år uppstod osämja i familjen Åkerdahl, men han hade även en plan för detta. I syfte att göra arvingarna arvlösa testamenterade Nils 1000 riksdaler till Nätra kyrka för inköp av en ljuskrona till kyrkan. 1000 Riksdaler på den tiden var en ansenlig summa pengar. Detta hände år 1892.
   Önskemålet från donatorn var att ljuskronan skulle tillverkas i glas men av okänd anledning blev det inte så. Ljuskronan blev tillverkad i mässing, gjuten av Gusums bruk år 1895 och är uppsatt över korsgången i kyrksalen.
   Den har 32 pipor i två kretsar och omkring 130 cm hög.
  OBSERVERA !  Samtliga interiöra foton av kyrksalen är fotade med stark vidvinkeloptik vilket förvränger perspektivet !  

I fotots mitt, över korsgången, hänger ljuskronan som Nils Åkerdahl donerade.
Den präktigaste av alla fyra ljuskronor i kyrksalen.

 

Kronan har inskriften " Gåfva till Nätra kyrka af hemmansegaren Nils Åkerdahl i Sörtjern,
född den 16 December 1813, död den 31 Oktober 1892. "

Kyrksalen fotad från orgelläktaren.
 
Läktare med orgel.
 

Nils Åkerdahls grav vid Nätra kyrka, Bjästa
 
 
Nätra kyrka hösten -09.
Solen är just i färd att lämna klocktornet. Lätta slöjmoln vid horisonten.
Nils Åkerdahls grav är belägen efter muren till vänster om kyrkbyggnaden på fotot.

 
Nils och hustru Cathrina fick två döttrar och en son.
Det blir sonen Erik som övertar hemmanet.
I Maj 1889 tecknas kontraktet som stadfäster Eriks övertagande av skattehemmanet
4 ½ seland under No 1 i Sörtjern mot köpeshillingen 3000 kronor.

Som brukligt var på den tiden gjordes undantag/förbehåll.
Detta var långt före social- och pensionssystemens tillkomst.
 
Här följer scannade kopior av originalkontraktet tecknat år 1889. 
  Härigenom upplåter och försäljer jag Nils Åkerdahl mitt i Sörtjerns by egande skattehemman
4 ½ seland jord och hus under No 1 till min son Erik Åkerdahl att af honom denna dag tillträdas emot en öfverenskommen köpeskilling af Tretusen |3000| kronor, som emot inteckningssäkerhet får i hemmanet innestå emot 3 procents ränta intill dess jag betalning fordrar.
Följande villkor äro derjemte med denna försäljning förenade :

1.) Aftager jag säljare följande förmoner å fördelar som af mig under min återstående lifstid af hemmanet skall erhållas, näml:
Till husrum aftager jag den mangårdsbyggning som å hemmanet nu finnas, nyttjanderätt i mon af behof till bagare och bryggstuga, årligen höstetiden 42 liter = ¼-tunna råg,
4 hektoliter 94,61 liter = 3 tunnor korn, 3 hektoliter 29,74 liter= 2 tunnor potatis.
Land och sättning af  42 liter = ¼-tunna potatis. Husrum, föda och skötsel, såväl sommar som vinter för en ko och ett får med det senares lam.
Wårtider till gården framförd 5 famnar upphuggen ved, hvad derutöfver af ved erfordras berättigar säljaren att hemta från en skogslund som är belägen inom inegorna söder om bryggstugan. Skjuts till qvarn och fäbodar fram och åter, skötsel och vård på ålderdomen eller när sådan af verkligt behof påkallas.

2.) Köparen ansvarar hemmanets andel i de skulder som hädanefter uttaxeras för komministersgården och för skolhusbyggnaden.

3.) I hemmansköpet ingår qvarnplatsen i Forsån

4.) Köparen ansvarar ensam stämpladt papper till detta köpebref.

5.) De kontrakt som äro upprättade om afverkningsrätt å hemmanets andel i s.k. Skule-skogen blifva gällande.

På dessa grunder tillegnas min son Erik Åkerdahl nämnda hemman, hvarom vi å ömse sidor äro nöjda.                                   
                                                                       Själevad den 9 Maj 1889

  Vittnen                                                                      N Åkerdahl
    --- ? ---                                                                   Erik Åkerdahl
    --- ? ---


   År 1889 den 28 September å lagtima Häradstinget med Nätra tingslag beviljades på
   grund af förestående afhandling lagfört för Erik Åkerdahl å 4 ½ seland Sörtjern No 1
  
                                     Betygas på Häradsrättens vägnar

                                                        ---  ? ---
 
  
  Sonen Erik ingick äktenskap med Kristina f.Persdotter.
Hustrun Kristina drabbades av spanska sjukan och dog ung.

I sitt andra äktenskap blev det åter en hustru med namnet
Kristina men som nu var född Forsberg.
 
     
  I Maj 1890 var Erik Åkerdahl på auktion i Björsby, Nätra
Han ropade in ett Björnbinde för 1,50 kr samt en Qviga för 87 kr
Björnbinde är en lång kedja med spännanordning som användes vid
transport av timmerstockar från skogen. Ett sätt att säkra lasten.
Qviga är en ung kossa som ännu inte kalvat.
 
  Här är kvittensen :  
   


Den 31 Okt 1892 avlider fadern Nils 79 år gammal. Sonen Erik blir den som organiserar begravningen.
22 Nov 1892 summerade Erik de kostnader han bestridit vid jordfästningen av sin far.
Han skriver då helt följdriktigt följande räkning till N E Åkerdahls sterbhus.
 
  Avskrift :  
  Räkning till N E Åkerdahls Sterb, Sörtjärn  
  1892   Debet      
  November 22 Arbetslön å kistan 2. -  
      Köpt till svepning 4. -  
      grafgrävning 2. 50  
      Ringning   50  
      igenfyllning å grafven 1.    
      Testamente till kyrkan 1.    
      Räkning af G L Lagerstedt      
      enligt bifogadt räkning 29. 95  
      d:o af Henrik Öhngren 13. 55  
      5 liter Punsch, 1 liter Win å 1,50      
      per liter 9.    
      Uppassning vid grafölstillfället 5.    
      Konfekt till grafölet 2.    
      3 dagars tidsspillan 5.    
             
      Sm Kronor 75. 50  
             
      Sörtjern den 22 November 1892      
             
      E Åkerdahl      
             
  Anm. Det förekommer två namn på räkningen: G L Lagerstedt titulerades handlande  och
        Henrik Öhngren titulerades vid denna tid köpman.
 

 
  Erik var den som lät uppföra byggnaden som senare kom att bli
Sörtjerns fasta byskola. I första skedet hyrde han ut lokalerna till kommunen.
 
     
    Erik Åkerdahl avlider år 1918 och hustrun Kristina blir den
som med hjälp av barnen fortsätter bruka hemmanet.
Även Erik blev känd som "klok gubbe" och hade ärvt många
talanger och förmågor från sin far.
 
   
 

 

 

  Året är 1930 i April när kontrakt tecknas mellan änkan Kristina och sönerna
Gottfrid och  Erik Axel att försälja hemmanet till tredje sonen Nils Elof.

 
 
 
     
     
  Köpekontrakt  
  Härmed upplåter och försäljer undertecknade Kristina Åkerdahl samt sönerna
Gottfrid & Erik Axel Åkerdahl vårt i Sörtjern egande skattehemman No 1 om 1 ½ seland  & No 3 om 3 ⅛ seland  Nätra socken med jord, hus och skog som det nu befinnes med de rättigheter och skyldigheter vi oss det förvärvat haver, till sonen Nils Elof Åkerdahl att tillträdas den 1:a Maj då emot en köpesumma av kronor tiotusen |10000| varaf kronor Femhundra |500| är betalt denna dag som kvitteras, samt Ettusenfemhundra |1500| kronor den 1:a Maj. Återstående av köpesumman vid anfordran med 4 % ränta till betalning sker.
Övriga villkor äro :
1.) Säljaren Kristina Åkerdahl förbehåller sig för sin återstående livstid husrum i vindskammaren samt ett skrubb samt rätt att årligen på köparens jord sätta ½ tunna potatis.
2.) Även förbehåller sig säljarna Gottfrid & Erik Axel att om Kristina Åkerdahl skulle med döden avgå före 5 år från dato, att disponera hennes husrum denna tid. Säljarna förbinder sig att tillhandahålla nödiga handlingar för lagfartens vinnande. Lagfartskostnaden ansvaras gemensamt. Sålunda å ömse sidor nöjda och 2:ne exemplar vexlade.

                                               Nätra Sörtjern den 17 April 1930.

Bevittnas                                                Kristina Åkerdahl   ägare       ½
                                                            Gottfrid Åkerdahl      "           ¼     
Aug Lindström  N E Åkerdahl                      E A       Åkerdahl      "           ¼            
                        köpare                                  Säljare

 
 

 

 

  Nyblivne Hemmansegaren Nils Elof Åkerdahl är här fotad tillsammans
med grannen Johan Söderlund.
 
 
 
     
  Nils Elof gifte sig med Tyra f.Strandberg, Gideå
Det blev tre barn ....
Kjell     f.1928
Elsy     f.1931
Lennart f.1934

År 1937 avlider Nils Elof i lungtuberkulos ("lungsoten") 35 år gammal.
Änkan Tyra står då ensam med ett hemman och tre små barn.
 
 

 

 

År 1954 gifter Tyra om sig med Sven Westlund, Bergom
Fotots ålder okänt.


 

Året är 1954 när Lennart Åkerdahl blir porträtterad av Oscar Andersson, Gröna Lund.
Lennart är då 20 år. Hans stora favorit var vid den tiden skådespelaren Clark Gable.


Tyra och Sven med barnbarnen Ante och Jacob, Tyras yngste son Lennarts barn.
I bakgrunden Johan Söderlunds hemman, till höger i skuggan Näslunds. Foto från 1960-talet.Syskonen Kjell, Elsy och Lennart fotade i Österskär år 2003. Elsys make Kurt Kjellberg fotade.
Bröderna Kjell och Lennart hälsar på syster Elsy och maken Kurt i Österskär.
 


Året är 1971 när mor Tyra ställer upp ramade foton av sina barn fotade i ungdomsåren.
Fr v ses Lennart fotad 1954 (20 år), Elsy fotad 1949 (18 år) och Kjell fotad 1948 (20 år)


År 1974 köper Lennart hemmanet samtidigt som Sven och Tyra avstyckar
en tomt passande för ett bostadshus som de bygger och där de flyttar in.
Huset ses nedan vägkorsningen till vänster. Lennart flyttar in i vita huset längst till höger.
Fotat av Assar Näslund från Hällberget 1977.  Bröderna Kjell och Lennart Åkerdahl fotade vid vårt besök på Nätra kyrkogård, Bjästa den 19 Juni 2008.
Kjell som bor i Stockholm hade rest upp till Sörtjärn för att fira midsommar med broder Lennart.
Systern Elsy bor även hon i Stockholm men hade inte planerat något besök i Norrland vid denna tidpunkt.  Bakgrunden på fotot är kyrkans norra vägg.
 
                                                                                                     Bilden nedan är ett fotomontage med syftet att dokumentera Nätra folkdräkt.
Färgerna i väst och byxor är helt fantastiska. En mycket väl bevarad dräkt som Lennart tar på varje midsommar, år efter år. Till saken hör att Lennart för egen
hand sydde upp denna dräkt, som i gamla tider innan symaskinen uppfanns.
Dräkten syddes i mitten av 1970-talet. Att dräkten fortfarande passar i storlek är både berömvärt och en prestation i sig.
    Enl Lennart syddes folkdräkter av vadmal långt tillbaka i tiden. 
Tänk er en varm sommardag dansande i denna tätt åtsittande dräkt sydd i vadmal, puh, puh.
 

En liten detalj, bilden ovan av bröderna Kjell och Lennart är fotade exakt ett år tidigare än bilden nedan, den 19 Juni, 2008 resp 2009. 
Lennart Åkerdahl f.1934, fotad 24 Juli 2010  20:00
 
 
För sina mångåriga insatser för Svenska Röda Korset får Lennart motta förtjänstmedalj i Guld den 1 Feb 2012.
Istället för medalj som hamnar i en låda har Svenska
Röda Korset startat dela ut en vacker ljusstaty
i massivt glas belyst från bottensockeln.