Klicka texten så öppnar loggboken !

Charta öfver Söder-Tierns Hem Ägor uti Nätra Sochn.

År 1780 upprättade dåvarande ordinarie lantmätare i Västernorrland Eric Calwagen följande kartor för byn  Sörtjärn. Den första visar byns inägor (hemägor) och den andra byns skogs- och ängsmarker.
Kartor och protokoll vinner laga kraft år 1781.
  Källor: Nätra kyrkoarkiv, Släkter och gårdar i Nätra , Nordvall, Sundin
För samtliga kartbilder på sidan gäller Copyright Lantmäteriet

 
  Länk till gamla kartor för övriga byar  Fors 1796  Hälle 1780  Norrtjärn 1779
Länk till karta visande byarnas inbördes gränsförhållanden.
 


 
 
 Kartan till vänster är enbart avsedd att ge en överblick och helhet av den större kartan nedan.
  Den större kartan kräver scrollning eller mycket stor skärm. 
   
Några noteringar :
Byn har tre jordägare, på kartan A, B resp C. Alla lokaliserade i övre byn.
Jan(Johan) Persson (1745-1807), inflyttad från Västersel (A)
Erik Christoffersson (1718-1802) inflyttad från Norrtjärn   (B)
Per Månsson (1709-1793) inflyttad från Västersel           (C)

Byvägens sträckning uppe vid bosättningarna är ca 100 m väster om nuvarande byväg.
Delvis kan denna väg skönjas även idag.
Öster om Stora landsvägen var byns ängesmarker som sedermera kom att härbärgera
ett antal torplägenheter. I princip alla fastigheter som idag ligger utmed dagens E4.
Bynamnen skrevs på kartan Södertiern, Hällan (Hälle), Norrtiern.
Tjärnarna skrevs Huntbölestiern (Båtsmanstjärn) samt Tiern som senare till stor del dikades ut.
Efter delning av byn Tiern i Norrtjärn och Sörtjärn har rålinan byarna emellan alltid varit
strömfåran i bäcken från Svartvattentjärn.
Milstenen är kanske den säkraste positionen från dåtid till nutid.
Med tanke på landhöjningen är tjärnarna osäkra.
Några citat ur protokollet:
"Fiske uti Skrike, Hvalf och Kiällvad Siöarne är så ringa at det knapt lönar mödan att nyttia".
"Sqvaltekvarnar hafva åboerne uti Nätr åhn anlagda." (anlagda i Fors)


Charta öfver Söder-Tierns Bye-Skog uti Nätra Sochn.
  Här på kartan anges ängsmarker i grönt. Uppodlad areal i byn kommer att växa markant de kommande 150 åren.
Framförallt markerna öster om  stora landsvägen och mot Finnborg.   Kartan till vänster är enbart avsedd att ge en överblick och helhet av den större kartan nedan. Den större kartan kräver scrollning eller mycket stor skärm.