To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn ..AWZ Carpelan, bouppteckning å Jeanetteborg år 1892
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

" Bouppteckning förrättad efter AWZ Carpelan å Jeanetteborg, Fröstdal år 1892."

De scannade dokumenten nedan emanerar från en avskrift daterad 1897, originalet signerades 13 September, 1892

Här följer en avskrift av inledningen till bouppteckningen enl nedan ...

      År 1892, Juli den 11 och följande dagar förrättades på derom gjord begäran bouppteckning efter Compani-Chefen kaptenen och Riddaren AWZ Carpelan å Jeanetteborg, hvilken afled den 21 sistlidne Maj, lemnande efter sig såsom sterbhusdelegare :
Enkan Margreta Katharina Rosalie, född Stadtlander, samt trenne barn sonen Knut Wilhelm och döttrarna Margreta Emanuela Jesuita, gift med handl. J O Näslund i Bjästa samt Dorothea Sofia, gift med handl. J Byström i Nyland, Gerdal.
    Sterbhusdelegarne tillsades att uppgifva boet sådant det vid dödsfallet befanns, hvilken uppgift skedde och
värderades som följer :
  
Not 1 :  Taxeringsvärdet på hemmanet Jeanetteborg 3 seland No 2 B i Fröstdal var vid värderingstillfället  4500 kr
I dagens penningvärde motsvaras detta av ca 241000 kr i Maj 2009 enl Bo Thydén, SCB
  VIKTIGT ! Prisämförelser över lång tid är behäftade med stor osäkerhet, särskilt med tanke på att levnadssätt har genomgått stora förändringar.
Not 2 :
Tillgångarna uppgick till 7843,75 kr och skulderna uppgick till 9759,85 kr.
Uppkommen brist i boet = 1916,10 kr  vilket motsvarar ca 102511 kr i dagens penningvärde (Maj 2009)
Vilka som betraktades som prioriterade fordringsägare vid denna tid är inte känt.
Not 3 :
    Enl. bouppteckningen är störste fordringsägare Jon Berglund med en fordran på 6250 kronor + upplupen ränta
Med tanke på att hemmanet Jeanetteborg vid den tiden taxerades till ett värde av 4500 kronor var skulden till
Jon Berglund långt över taxeringsvärdet på fastigheten. Krediten torde därför ha betraktats som svagt säkrad.
    Jon (Jonke) Berglund (f.1845 - d.1901) var en patron som bodde på Stensland, Köpmanholmen. Han byggde kajen, var ångbåtskommissionär och drev skogsaffärer genom bl.a. Näske Ångsågs AB och Forss AB. 
Han finns porträtterad här: http://www.rotter.se/portratt/comment.php?id=15270
Research : Magnus Näslund