To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Carpelan på Jeanetteborg
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 
 
Kort bakgrund......
      Axel Wilhelm Zakarias Carpelan (AWZ) föddes i Stockholm år 1825 som förstfödde son till Överstelöjtnanten Vilhelm Maximilian Carpelan (VMC) f.1787 i Töfsala, Finland d.1830 i lungsot och hans maka Emanuela Sofia Scherman f.1805 i Cadiz, Spanien  d.1873 på Jeanetteborg, Nätra k:n. Överstinnan var dotter till svenske generalkonsulen i Cadiz, kommerserrådet Zakarias Scherman med makan Christina Sofia f. Öman. Överstefamiljen fick ytterligare två barn som dog före ett års ålder.Läs mera om fadern, Översten Vilhelm Maximilian C.

     Efter sjöbefälsutbildning i Stockholm och Göteborg tjänstgjorde AWZ på ett antal av flottans fartyg fram till början av 1860-talet.
AWZ skrev år 1869 en tjänste- och meritförteckning som öppnar via denna länk. Här finns angivet alla båtar han mönstrade osv.

 
 AWZ's sjöbefälshatt i passande schatull inkl en st axelepålett.
Donation till Nätra Hembygdsförening

 

    AWZ gifter sig år 1866 med Rosalie Catarina Margareta Stadtlander f.1832 i Stockholm  d.1923 i Nätra och dotter till bokbindaren Carl Adolf Stadtlander med hustrun Charlotta f. Berglöf. Före giftermålet får AWZ och Rosalie två barn. År 1859 föds sonen Knut Wilhelm och 1862 dottern Emanuelita Margurita Jesuita (Emma). Efter giftermålet utökas familjen med dottern Sofia Dorotea (Tea) f.1867.
    På 1970-talet framkom handlingar som visade att AWZ erkänt faderskap för Knut Wilhelm och Emma. Tidigare uppgift om att den adliga släkten Carpelan nr 38 utdött på svärdssidan år 1892 med AWZs död och i sin helhet med dottern Teas död 1959 var därför felaktigt. Avkomlingar till sonen Knut Wilhelm blev härigenom inskrivna på riddarhuset i Sverige. Läs vidare om Riddarhusets noteringar

Axel Wilhelm Zacharias Carpelan
 

Rosalie Catarina Margareta f. Stadtlander
 
Fotograf och tidpunt okänd.
 
Fotograf Gustaf Holm, Säfle. Tidpunkt okänd.


 
     År 1862 antar AWZ ett förordnande att som kaptenlöjtnant bli chef för Norra Ångermanlands Båtsmanskompani. Vid den tiden bemannades kompaniet av ca 160 båtsmän under ledning av kaptenlöjtnant Dahlström. [Richard Joachim Dahlström f.1822 i Norra Solberga (F), d.1915 i Skeppsholm (A)]
    Stationeringsorten blev dåvarande köpingen Örnsköldswik som sedermera fick stadsrättigheter år 1894. AWZ hade åren innan gjort sig bekant med människorna och förhållandena i bygden, det var med andra ord prövoår som stf. kompchef inför en ny ansvarsfull tjänst. AWZ titulerades kompanichef i sin nya befattning.
    Under prövotiden och som stf.kompchef kontrakterades bostad på köpingens hotell/gästgiveri. År 1863 flyttar AWZ ut till hemmanet Domsjö Nr 1 som arrendator. Ägaren till hemmanet Domsjö nr 1 var kyrkvärden Erik Ersson. AWZ övertog arrendet från sin företrädare kaptenlöjnant Dahlström. Hemmanet kom sedermera att kallas "Elfvingska hemmanet" efter en efterföljande ägare. År 1866 sker giftermålet mellan AWZ och Rosalie. Övriga familjen flyttar nu upp till AWZ. Svagåren 1866-67 drabbade landet mycket hårt och Norrland i synnerhet, dock torde detta inte ha påverkat den välbärgade officersfamiljen i någon märkbar utsträckning.
På hotellet förlöstes dottern Tea år 1867.
   [På offentlig auktion år 1869 försåldes Domsjö nr 1. Säljare var sterbhuset efter kyrkvärden Erik Ersson och köpare den tidigare arrendatorn kaptenlöjtnant Dahlström, köpesumman blev 9000 rdr. Han innehade fastigheten i 4 år när han sålde den för 16000 rdr
Kaptenlöjtnant Dahlström hade vid dessa transaktioner kollegan AWZ som ombud och ackrediterad.]
 
  År 1867 flyttar familjen Carpelan in på det färdigställda Jeanetteborg, Fröstdal, Nätra k:n.
  Namnet Jeanetteborg och dess ursprung framgår av en artikel publicerad i Västernorrlands Allehanda på 1970-talet.
    År 1873 avlider AWZs gamla mor överstinnan i kretsen av sin son, svärdotter och barnbarn på Jeanetteborg. Hon hade flyttat upp från Stockholm och sedan en tid bott med sitt enda barn med familj. Det var överstinnan som stod för köpet av Jeanetteborg och som varit änka efter översten sen 1830.  Egendomen ärvdes nu av enda barnet AWZ. Hon anses även ha haft starka invändningar mot sonens leverne inom vissa umgängeskretsar i köpingen och på hotellet. Allt tyder på att kaptenlöjtnanten var en levnadsglad herre.  Under AWZs uppfostran, officersutbildning och tjänstgöring i flottan grundlades säkert en levnadsstil som var mycket främmande och spektakulär för allmogen i Ångermanland på den tiden.
   En av AWZs mest tidskrävande uppgifter som kompanichef var att med häst visitera och inspektera alla rotar i norra Ångermanland. Detta inkluderade även kontroll att rotebönderna uppfyllde sina åligganden.  AWZ hade vittgående befogenheter och lät bl a uppföra arrestlokal på Jeanetteborg.
   År 1892 avlider AWZ på Jeanetteborg vid 67 års ålder. Epoken "Carpelan på Jeanetteborg" är därmed till ända. Nyblivna änkan Rosalie flyttar till Förnätra, Nätra k:n till ett  ensamboende fram till sin död år 1923. Hon hade då uppnått 90 års ålder.
   Vid bouppteckningen efter AWZs död befanns skulderna överstiga tillgångarna, för att reglera detta vidtogs utförsäljning, men det är en helt annan historia. Länk till bouppteckning September 1892.
  
    Bakgrund : Jeanetteborg, Fröstdal     
 
Bakgrund : Jeanetteborg, Fröstdal      
 
       Jeanetteborg får ny ägare vid namn Johan Edblad som inom kort säljer till Näske Ångsågs AB. Johan Edblad var gift med  Maria Margreta Näslund som var syster till handlare Näslund, Hagaris sedermera gift med AWZs dotter Emma. År 1899 förvärvar Forss AB egendomen och ett antal arrendatorer passerar revy de kommande decennierna. 

 
Jeanetteborg, Fröstdal (Fors) , i bygden även kallad "herrgårn" 
Länk till satellitfoto av detta område, Fröstdal och Fors.

Fotograf : Werner Wångström 1908 

Delförstoring av ovanst. foto. 

Fotograf : Werner Wångström 1908 
 
 
Jeanetteborg fångad i olja.Vy från motsatt sida Nätraån. 
 
Konstnär och tidpunkt okänd, donation till Nätra Hembygdsförening.
     
     
  AWZ Carpelan porträtterad i olja år 1887, 62 år gammal   
    Konstnär August "Molarn" Jansson (1851-1915).
"Ö-viks förste bofaste skolade konstnär."
Donation till Nätra Hembygdsförening
 
På Örnsköldsviks Museum & Konsthalls hemsida finns en presentation av konstnären August Fredrik Jansson.
Här är länken till sidan.
 
 
  År 1858 startar de första trevande försöken att bilda en skarpskytteförening i Örnsköldsvik. En av initiativtagarna var prosten Carl Joh. Holm i Själevad. Överbefälhavare för föreningen blev kaptenlöjtnanten  AWZ Carpelan. Skarpskytteföreningen i Örnskoöldsvik var en av de tidigaste bildade i landet. Skyttepaviljong byggdes bl.a uppe vid nuvarande Skyttis. Namnet Skyttis kommer sannolikt från skytteföreningen. Här följer några scannade tidningsurklipp från den tiden.
 
 
 
     Herrgården på Jeanetteborg blev vida känd för sina vackra och till antalet många  kakelugnar, det var en ugn i varje rum. Fotot nedan visar en av dessa som restaurerats och murats upp i Kroksta, Själevad.
Kakelugnens höjd har reducerats ett antal kakellager för att matcha dagens normala takhöjder.  
Foto: G Wikberg, Aug -12
 
   
  Beriktigande !  Rune Andersson mejlar den 16 Juni -15 och klargör en del detaljer om kakelugnen.  
   Hej Alf!
Tack för fina och intressanta sidor ang Hembyn! Mitt ärende gäller kakelugnen i vår villa i Kroksta. Vi köpte huset av Oscar Strandberg 1972. Han hade då installerat kakelugnen som jag förstår hade kommit från "herrgårn". Varifrån Oscar hade fått tag på den vet jag inte. Men han lät installera den som öppen spis och inte som kakelugn. Och som öppen spis fungerade den i alla år, åtminstone fram till 2014 då vi flyttade från Kroksta. Jag ville tala om detta som ett litet beriktande angående ugnen/spisen.
Med vänlig hälsning! Rune Andersson  
 
     
     Att elda i kakelungnar innebar alltid golvdrag om inte ett separat friskluftsintag anordnats för kakelugnen. En fotpall var därför praktisk för att undvika kalla fötter. Fotpallen nedan är arvegods efter yngsta dottern Dorotea Carpelan. Ursprungligen har pallen varit klädd i läder.
Fotad på fam. Bodins köksbord i Fors, Aug -12. 
 
   
     
  Här ses en spegel av det större formatet som prydde paradsalongen på herrgårn. Holger Forsberg, Fors berättar att vid deras köp av hemmanet Fors nr 1 (Janssons som vi sa) ingick även lösöre och inventarier. Uppe på ttillhörande loge återfanns denna spegel. Sannolikt blev den löst på auktion på Jeanetteborg i början av 1900-talet. Holger och hustru Naemi  Forsberg har här fyndigt placerat spegeln horisontellt i gästmatrummet i bostadshuset på fastigheten Fors 2:3.   Spegelns ungefärliga dimensioner anges på skiss nedan.
 
    Spegeln som på herrgårn var monterad vertikalt vilade på dena sockel, totalhöjden spegel + sockel blev då ca 3,1 meter. Detta ger en antydan om takhöjderna på herrgårn.
 
  Enkel skiss visande ungefärliga proportioner och dimensioner. Alla mått i millimeter.
 
   
 
 
 
Den 17 Juni 1950 var denna artikel införd i Örnsköldsviks Allehanda.
Det fanns ideer om att flytta herrgården till fornhemmets tomt i Övik. 
 


...att flytta herrgården stannade dock vid enbart ideer...ett foto från slutet av 1950-talet innan herrgården revs till ved...
.. det är vårvinter..   
 

Notis i Örnsköldsviks Allehanda år 1960. 
 
 

... sommaren 2008 ... detta är vad en förbipasserande ser av en svunnen epok ...
Fotat i ungefär samma riktning som fotot ovan från 50-talet.
Röjning av lövsly har mycket tydligt skett i omgångar genom årens lopp.
Nätraån som på detta foto är skymd flyter från vänster till höger på avsevärt lägre nivå  
Det är Magnus Näslund som pekar på murstock 2. 
 


 
Klicka barnens namn för att gå vidare ... 
Länk till Knut Wilhelms sida .. Länk till Emmas sida .. Länk till Teas sida ..

Länkar till övriga undersidor som anknyter till Carpelan på Jeanetteborg :
AWZ Carpelans far Överstelöjtnanten Wilhelm Maximilian Carpelan...
Ättlingar till AWZ Carpelan, lista ...
Utdrag ur Husförhörslängder åren 1875-94
AWZ:s, tjänste- och meritförteckning skriven år 1869
Utdrag ur Riddarhusets databas ...

Bouppteckning,  September 1892 ...
Karta över Jeanetteborg från år 1875
Namnet Jeanetteborg's ursprung
Hemmansklyvning å Fröstdal nr 2 år 1865, karta
Ekonomisk karta över Fors och Jeanetteborg utgiven 1962
Satellitfoto av området