To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. Fors, kraftstation
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
 

Gamla kraftstationen i Fors. 
Driftstart 1906 - utfasad 1992
*
Originalritningar till kraftstationen
Se flygfoto av detta område..
"Sjödins på Jeanetteborg", en sida med
anknytning till kraftstationen.

Sannolikt ett foto strax innan uppstart år 1906.
 
  Ställningsvirket är fortfarande på plats utanför stationen.
Det var för den tiden mycket tunga maskinkomponenter som skulle hanteras och installeras. Detta var långt före mobilkranarnas tid.
Vattentub och flottningsränna verkar färdigställda.  
 
***
Metoden för att forsla tungt maskingods till stationen:
Vintertid forslades tungt maskingods via Fröstdal till förrådet på krönet ovanför stationen
I den branta sluttningen ner mot stationen byggdes en stabil glidbana av kraftig plank.
En stabil kälke passande glidbanan lastades med maskindetaljer och vinschades ner till stationen.
Vinschen var stabilt markförankrad vid sidan av förrådet uppe på krönet.
På 1950-talet såg jag själv denna metod praktiseras när en generator blev utbytt.
Den utbytta generatorn tog samma väg, dock i motsatt och jobbigare riktning.
***

 
  Maskinhallen med de två el-generatorerna i förgrunden. På dessa är ingjutet  " CLAYTON-UNGER. ARBRÅ " 
Installationen är inne i slutskedet. Stationen försågs med två dubbelturbiner, en dubbelturbin  i vardera inkommande vattentub. Observera att plats har reserverats för svänghjul mellan generator och turbin. Efter provdrift befanns behov av svänghjul tydligen uppenbart, okänt vilket år dessa svänghjul installerades.
 Länk till originalritning.
Vardera turbin levererade som medelvärde ca 500 kW.
Totalt är detta vad ca tre (3) medelstora elmotorer kräver i dagens tunga industri.
Årsmedelvärdet energi som levererades var ca 9 GWh. 
 
 
       Här är stationen sannolikt under provdrift, vatten strömmar i avloppstuberna från stationen.  
Vattentuben som ledde vattnet till turbinerna tillverkades av trä.
Ett träsnickeri av högsta klass med en tubdiameter på ca 3.5 meter.
    Cirka 20 meter före inloppet till turbinerna grenades tuben i två symmetriska
tuber för att bejäna vardera turbin.
    Från stationen och uppströms ca 30 m ersattes denna trätub, sannolikt i slutet på 40-talet,
 med en nitad d:o av stål. 
 
 
Foto från 1969 under regntunga skyar, på höjden skymtar stationens förråd.
Det är sensommar och riktigt lågvatten.
     

Nätraån eller som vi sade Forsån var på 1950 - 70 talet ett populärt fiskevatten.
Här är stationen fotad år 2004 när den varit avställd i
12 år.
Vattentuberna som anslöt till stationen till höger på fotot är här avlägsnade.
På fotot är vattennivån sänkt ca 1.5 meter jämfört med den nivå som rådde under normala förhållanden när stationen var i drift.  
               

 

I gamla kraftstationen vid Brynge kulturområde visas
denna modell av Fors gamla kraftstation.
Taket är fiffigt uppfällbart för att beskåda interiören.
 se informationsblad om Brynge kulturområde
 
Vid Brynge kulturområde förvaras även original byggnadsritningar.
Klicka bilden så öppnar en sida med scannade ritningen.
 
Gamla dammbron i Fors 1906-1991
     Samtidigt med stationsbygget uppfördes en dammbro ca 300 m uppströms för att lösa problemen med alltför stora flöden
mao att kontrollerat kunna tillföra önskat vattenflöde till turbinerna.
Denna bro blev den första riktiga bron över Nätraån i Fors. Förvisso fanns tidigare en förbindelse över ån nere vid sågverket
men den var väl mera att betrakta som en bredare spång. Den revs f.ö vid stationsbygget.
Med en dammbro på plats måste även möjligheten till flottning av timmer förbi bron lösas. Det blev en ordinär flottningsränna med möjligheter till kontrollerad tillförsel av vatten till denna. 
 
Följande foton är knäppta år 1990 innan sprängningsarbetena för ny bro och kraftstation påbörjas.
Ljusförhållandena har varit mycket dåliga, därför har fotona blivit mörka med massor av brus.
På några foton kan ses att kamerans blixt fyrat av men till ingen hjälp i ett stort motiv utomhus.
Förvisso kan en del hjälpas upp i Photoshop men inte mycke utan att detaljer går förlorade.
Men men, bättre något än ingenting alls. Fotograf Eivor Bodin, ingen "skugga" faller på Eivor.
Tipset blir att tona ner omgivningsljuset ordentligt om ni vill uppfatta några detaljer.
 
Foto från landfästet på Fors sida, på andra sidan bron heter byn Fröstdal.Samma foto som ovan med några förklaringar adderade :
Utskov kallas ett arrangemang av luckor för att på ett kontrollerat sätt släppa förbi överskottsvatten exempelvis vid vårfloder och långvarigt regnande. Gamla utskov som i Fors manövrerades helt manuellt med kraftiga spett därav namnet "spettluckor". Samtliga luckor vid dammen i Fors var av typen "spettlucka".

Timmerrännans vattenflöde reglerades med "sätt", som bestod av löst på varandra lagda kraftiga träbjälkar styrda i ändarna i falsar Timmerrännans "sätt" justerades helt manuellt. Under flottningsperioden sommartid och speciellt torra somrar kunde reduceringen av effekt i kraftstationen bli högst märkbar på grund av att andelen flöde som rännan krävde av det totala flödet i ån ökade.


Foto från tillfartsvägen till dammbron på Fors sida. Vägen avslutade i en skarp högersväng och starkt sluttande nedåt före bron.
 
Här avslöjas tydligast att kamerans blixt fyrat av. Titta på björken i fronten.
 
Foto från gamla dammbron. På distans ses bostadshuset på Fors 1:4 (Janssons). Nästa foto från denna position (ungefär) kommer att ske från den nya bron och från en ca 4 meter högre nivå. Även klippan i förgrunden kommer att vara helt bortsprängd.
 
Ett foto från 1960-talet nedströms bron. Det är i slutskedet av vårfloden men ändå ansenliga mängder "vattenkraft" som släpps förbi turbinerna. Som kan skönjas är en del utskovsluckor fullt öppnade medan stora flertalet är öppnade till kanske 30 %. 
Vissa ståndaktiga issjok lever kvar som det till vänster. Till höger på övre sidan bron kan en liten byggnad med enkelt sluttande tak urskiljas, det var Ruth Forsbergs tvättstuga. Här handtvättade hon all grovtvätt typ mattor etc. med obegränsad tillgång till vatten.
 
Foto frånn 1920-talet, fotot ingår på sidan "Bodins i Fors" 
 
 
Foto frånn 1920-talet, fotot ingår på sidan "Bodins i Fors" 
 
 
Gamla dammbron är nu borta och bygget av ny dammbo och kraftstation är i full gång, bropelare formsätts och gjuts.
Hela området är förändrat till oigenkännlighet. Stränderna uppströms har röjts för en 4 meter högre vattennivå.
Till höger uppströms skymtar en liten stuga med plåttak. Det var flottningsförman Emil Nordn som arrenderade detta torp av Forss AB. All byggnation på torpet kommer att eldas upp och all mark hamnar under nya högre vattennivån.
Telefoto från Sörtjärnshöjden Fotograf Assar Näslund
 
Delförstoring av fotot ovan. I förgrunden fastigheten Fors 1:4 (Janssons)
 
Foto från nya dammbron Maj 2006, utskovskanalen med rätt mycke vatten. Kanske återstoder av vårfloden. Här ses stationshuset med turbin som matas med vattenflöde via en sprängd kanal från dammbron. Till vänster fastigheten Fors 1:4 (Janssons)
 
Foto från nya dammbron sommaren 2011. Här är utskovskanalen snustorr och allt flöde i ån strömmar genom turbinen.
 
Foto från nya dammbron sommaren 2013. Gamla kraftstationen är riven och på dess plats är nu en nyligen färdigställd rastplats (vindskyddet något till höger på fotot).

Några data om nya stationen :
Effekt
Turbintyp
Fallhöjd
Utbyggnadsvattenföring
Normal årsproduktion
2,8 MW
Rörturbin
18,9 m
16 m³/s
12 GWh/år
(tidigare ca 13 m) Källa :  Statkraft
 
Nya dammbron fotad uppströms sommaren 2011. Utskovsluckorna är nu hydrauliskt fjärreglerade och styrda via internet.
 
Nya dammbron fotad från nedströms ån. Differens gamla bronivån - nya bronivån ca 7 meter. Foto Juli -2012
 
            Vecka 39 -2012 startade rivningen av gamla kraftstationsbyggnaden i Fors.
Stationen hade då varit avställd sen hösten 1992 och rätt förfallen. Ägaren Statkraft kontrakterade Bredbyns Schakt, Anundsjö för uppdraget att riva, sanera och återställa marken. Sedan är planerna att bygga en minnesplats med vindskydd, eldplats etc.
  Fotot nedan från 4 Okt visar att taket, norra gaveln samt långväggen mot branten är rivna. Långväggen vänd mot ån och södra gaveln återstår. Det mesta av inredningen är bortforslat.
 
 
 
 Höstfärger 4 Okt -12, foto från öster. 
 
 
Vy från norr med Nätraån till vänster.
 
Bland det första som lyftes ur byggnaden när väl taket rivits var travers med löpvagn samt tillhörande traversbalkar.
 
 
"Sluten horisontell dubbelturbin av francistyp med ledskoveljustering" är den gängse benämningen på denna typ av vattenturbin.
De två vattentuberna som forslade vatten ner till station från dammbron hade i änden inne i stationen denna dubbelturbin, en dubbelturbin i vardera vattentub. Detta kan sägas vara hjärtat i anläggningen. I båda ändar ses de justerbara ledskovlarna som skymmer turbinerna vilka är monterade alldeles inunder, en turbin i vardera ände monterade på en gemensam axel. Vattnet strömmar alltså genom spalterna ledskovlarna bildar -> genom turbin -> samt vinklar av vertikalt nedåt till ett gemensamt utlopp.
 Länk till original-ritning som visar placeringen i vattentuberna.
 
  Sommaren -13 återfanns ett antal ledskovlar som blivit utbytta kanske på 40- eller 50-talet. Materialet är stålgjutgods. Det är 16 st ledskovlar för vardera turbin. Totalt 32 st för en dubbelturbin enl fotot ovan.
Vikt per styck ca 25 kg. Alla mått på fotot nedan är i millimeter.
 
 
Här är stationsbyggnaden riven. Återstår grundplattan i betong samt de två utloppstuberna ner i ån. Fotat 7 Okt -12
 
Nya kraftstationen till höger ligger ca 150 m uppströms ån och nya dammbron i samma position som gamla bron.
 
Nya kraftstationen som driftsattes hösten -93 med nya dammbron i bakgrunden. Fotat 7 Okt -12
Vackra höstfärger fångade stående med kamera mitt ute i ån, och med en lågtstående höstsol i ryggen.
 
 Minnesplatsen fotad fr nedströms f.d. gamla kraftstationen. Markplanering är klar, återstår smärre kompletteringar och justeringar.
Stenfoten vid bergällen har vackert bevarats, därför är stationens placering exakt bevarad. Foton fr 11 Juni -13 

 Tillfartsväg från norr. Titta vilka fantastiska årsskott på tallen till vänster.

Det återstår en del, vindskyddet skall målas, sittplatser ordnas, grillringen skall avvägas osv.


Vackert bevarad stenfot från gamla kraftstationen.
 
..två månader senare är första gräsklippningen avklarad. Foto fr 10 Aug -13.
Tillbaka till topp