Hembyn..Sjödins på Jeanetteborg
                          Klicka texten så öppnar loggboken !
Länk till karta fr 1962     
     I April månad 2012 mejlar Eva Tibell, Östhammar och omtalar att hennes mormor och morfar med familj bodde på Jeanetteborg, Fröstdal/Fors åren 1908-1925. Morfar Petrus Sjödin (1873-1935) och mormor Evelina (Lina) f. Olsson (1885-1942) var båda födda i Arnäs socken, Västernorrland.
   Petrus studerade elektroteknik vid AEG (Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft) i Stockholm i slutet av 1800-talet. Därefter innehade han tjänster bl.a. vid Viforsens kraftverk, Sundsvall och Forsaströms kraftverk i Gärdserum, Småland. År 1908 erbjöds Petrus en tjänst som kraftstationsföreståndare vid det då nyligen uppstartade kraftverket i Fors. Petrus antog erbjudandet och kom närmare sina hemtrakter.
  Från senare halvan av 1800-talet hade en finbladig såg, ägt av ortens bönder, nyttjat vattenfallet i Fors. Nybildade bolaget Forss AB kom sedermera att förvärva såg och fallrättigheter.
   När kraftverket startade projekteras i början av 1900-talet stod det klart att sågverket skulle avvecklas samt att därmed förlorad sågkapacitet kunde ersättas av nybyggd ångsåg vid Köpmanholmen.
Nu var det kraftverket som skulle ta tillvara Nätraåns fallenergi i Fors.

   När familjen Sjödin flyttade till Fors hade de två barn i "bagaget" som båda var födda i Gärdserum.
I Fors kom familjen senare att utökas med sonen Åke som föddes 1913.
 
  Sålunda ....
Petrus Sjödin (1873-1935) f.Arnäs
h. Anna Evelina (Lina) f. Olsson (1885-1942) f.Arnäs
d. Helny Maria (1903-1948) f.Gärdserum
d. Astrid Katarina (1907-1935) f.Gärdserum
s. Sven Åke Daniel (1913-1982) f.Fors
 
     
  Anna Evelina (Lina) Olsson fotad vid 18 år, samma år gifter
sig Lina med Petrus Sjödin. Foto fr 1903 Fotograf okänd.
 
   
     
 
 På fotot nedan är Helny Maria 3 år.  Hon kom senare som gift Marell att bli mor till sönerna Anders f.37 och Per Erik f.38 samt dottern Eva g.Tibell f.40. Eva och Per Erik har varit behjälpliga med foton på denna sida.
Fotograf Ebba Lindstedt, Örnsköldsvik 1906
 
   
 
    Jeanetteborg med herrgård grundlades av AWZ Carpelan under senare delen av 1800-talet.  Epoken Carpelan kan sägas vara avslutad i mitten av 1890-talet. I slutet på denna sida finns länkar till sidor om AWZ Carpelan på Jeanetteborg. Länk
   Efter Carpelan-epoken förvärvade Johan Edblad, Eden, Nätra egendomen. År 1904 såldes Jeanetteborg till Forss AB och under många år drevs jord- och skogsbruket via arrendekontrakt medan herrgården på egendomen disponerades av Forss AB. Herrgården blev ett naturligt lokalt centrum under uppstart- och intrimningsskedet av kraftstationen. Det var mycket ny teknik som skulle testas och verifieras av ditresta specialister. Petrus med sina studier räknades säkert in i denna kategori. Elektricitet i industriell skala var på den här tiden något helt nytt.
 
     Det var i den miljön familjen Sjödin hamnade när de flyttade in på Jeanetteborg år 1908.   
 
  Alla foton på denna sida har syskonen Eva Tibell och Per Erik Marell sänt mig för scanning. Det är dels foton med familj, släkt och vänner samt inte minst vyer av gamla Jeanetteborg med omgivningar som sannolikt aldrig visats för ett bredare publikum. Ett stort tack till syskonen i deras gärning.
 
 
Vy mot norr från herrgårn, med kraftverket i centrum och i bakgrunden bosättningarna uppe i Fors by.
Länk till sidan "Kraftverket i Fors"
 


Kraftverket 1908, fotograf Werner Wångström, Örnsköldsvik
Den fasta bemanningen på kraftverket år 1910 var :
Chef       Petrus Sjödin (1873-1935)
Maskinist Knut Wilhelm Carpelan (1859-1915)  (AWZ Carpelans son)
    -"-     Johan Hjalmar Edblad (1884-1959)
    -"-     August Fabian Pettersson (1887-1949)

Länk till sidan "Kraftverket i Fors"
 
 
  Äldsta dottern Helny Maria startar sin skolgång i Fors skola 1910. Här ses Helny sittande i mitten.
  Fotot är ett förstorat utsnitt av ett komplett skolfoto som återfinns på sidan "Skolan i Fors"

Länk till sidan "Skolan i Fors" 


                     Prästkragar i soluppgång
 
 
Dammbron i Fors ca 1910. Vårfloden har just startat och en hel del vatten
släpps redan förbi kraftstationen (på fackspråk kallat utskov).
 


Sågverket i Fors är avställt sen många år. Sågverksdammen har öppnats och utskovsvatten från nya
dammbron strömmar förbi.
Från vänster till höger ...
1. Gamla såghuset, i fotots vänsterkant
2. Uppe på höjden på distans fatigheten Sörtjärn 3:8
3. Hälltorpet, Fors 1:10 till vänster intill ån
4. Rakt fram på fotot. Ett torp som idag är helt igenvuxet av grov skog. Tillhörde Skrike by.
    År 1910 avlider torpägaren Abraham Söderlind f.1850 och nyblivna änkan Stina Märta f.Rodin f.1850 skall
    nu med sina två yngsta söner, Adolf Fredrik f.88 och Karl Manfred f.91, klara av torpet och mat för dagen.
    Alldeles till vänster om byggnaderna gick Fors bys kyrkväg över skogen och som kom fram vid Kustlandsvägen i Skrike by.
5. Mellan träden, till höger om ån skymtar vitmålade norra husgaveln på herrgårn, Jeanetteborg.
6. I höger bildkant ses norra gaveln på kraftstationen.

    Alldeles nere där ån försvinner på fotot möts rålinorna för byarna i medurs ordning Fors, Sörtjärn, Skrike samt Fröstdal
och som brukligt sker mötet i strömfårans mitt.

Foto från norr, ca 1910. Fotograf okänd.  Länk till sidan "Sågverket i Fors"
 
 
Kraftverket i Fors fotat från Hällberget på Hälltorpet (Fors 1:10)
Lägg märke till åkermarken uppe i vänster bildkant som tillhörde
Jeanetteborg, idag är den helt igenvuxen av sly och skog.
I bakgrunden i höger bildkant ses fam. Öbergs torp (Fors 2:9). Foto fr c:a 1912
 
Jeanetteborg vintern 1914
Fr v  Berta, August, mamma Lina med sonen Åke samt till höger dotter Astrid.
 
 
Jeanetteborg vintern 1914 utomhus, en vacker vinterbild. Mera snö är på väg.
Helny provar nysnön.
 
Vyn densamma som ovan men plåtad några år senare.
Hela familjen verkar uppskatta årstidsväxlingarna.
Inlagt på sidan 18 Feb-15
 
       Mamma Lina med sina tre barn fotade 1914.
Fr v Helny, Åke, Lina och Astrid. Till vänster
bakom Helny skymtar en av många installerade
kakelugnar på herrgårn. En detalj som herrgårn
på Jeanetteborg blev vida känd för.                     
 

Året är 1914 när mamma Lina med barnen tar en båttur på Nätraån, ett stenkast från herrgården.
I famnen håller mamma nyfödde sonen Åke . Vid årorna sitter döttrarna Astrid och Helny som delvis är skymd.
På stranden i sluttningen står en ljusklädd flicka. I bakgrunden på höjden tronar herrgårn.
Tänk va modigt, att med tillgänglig kamerateknik (kamera och film) i början av 1900-talet ta
sig före att fota människor i en forsbåt i strömmande vatten och att resultatet blev så bra.

 
 
Vy av herrgården från andra sidan Nätraån.
Till vänster skymtar taket på ladugården. Till höger ses paviljongen delvis skymd.
Det är tidig sommar och flottningen i ån har startat när vattentillgången är god.
Foto fr ca 1917. Inlagt på sidan 18 Feb-15
 
Samma tema men i ett annat perspektiv. Om det är mamma Lina som står vid staketet överst
så borde det vara yngste sonen Åke f.13 hon håller i handen. Foto borde då vara från 1914-15.
 
Familjen Sjödin samlad vid pianot på Jeanetteborg, året är omkring 1915. Mamma Lina och dotter Helny spelar piano. Sonen Åke sitter med pappa Petrus och till höger en sjungande dotter Astrid. Dotter Helny kom sedermera att bli erkänd duktig pianospelare och hennes tolkning av framförallt klassiska verk. Helnys dotter Eva f.40  berättar att hon ännu kan höra Chopin spelas av mamma.
Tänk att vara musikbegåvad och sitta med mamma och spela klassiska stycken. Vilken underbar start på livet, och hennes vackra hår ,tänk er att detta är i begynnelsen av 1900-talet. Att ge barnen självförtroende var en självklarhet av både mor och far.
 
 
  Helny Maria provar gungan. Hon är här 16-17 år.
Svagt till höger ses den delvis skymda paviljongen.
Foto fr ca 1920. Inlagt på sidan 18 Feb-15
 
 
Helny Marias syster Astrid Katarina avbildad vid 12 års ålder.
I bakgrunden ses taket på paviljongen samt i höger
bildkant yttersta delen av herrgårdens norra flygel.
Det är tidig vår. Foto fr 1919.
 
 
Mamma Lina på skidtur med sonen Åke. Foto från 1919.
 
Släktträff på Jeanetteborg år 1920.
Stående till vänster ses Petrus med ljushåriga hustru Lina sittande framför.
I bakgrunden ses betesmarker på Söderlinds torp i Skrike och emellan en skymt av ån.
 
 
 
Besök per automobile på Jeanetteborg år 1922, Helny stående längst till vänster.
Tyvärr har teckningen i herrgårns vitmålade fasad delvis gått förlorad pga en skarp eftermiddagssol.
 
 
 
Åke och kusin Inga-Britt Lindström f.20. Foto fr 1923, till höger ses utloppet från "gäddviken" till ån.
 
 
 
I sluttningen ner mot ån sitter här Linas syster Ruth f.95 med nyfödda dottern Ulla f.23
Till vänster maken Axel och längst fram Inga-Britt f.20. Foto fr 1923. På andra sidan
ån ses bostadshuset på Hälltorpet (Fors 1:10). Det är mycke vatten i ån.
 
 
 
Linas syster Elin (Ellen) f.91 och Ragnar Philiipsson f..86.
 Observera att bostadshuset som ses genom paviljongen befinner sig på andra sidan ån.
 
 
 
Familjen Sjödin på utflykt med faster Maria år 1922.
Fr v Petrus, Lina, Astrid, faster Maria f.1870 och Åke. Plats okänd.
 
 
 
Midsommar på Jeanetteborg 1923
  Fr v Linas bror Manne, Lina, Petrus, Astrid, Linas svåger Axel, Linas syster Ruth g.m. Axel och Petrus syster Mari.
I förgrunden står Inga-Britt och Åke.
Ett av problemen vid gruppfotografering är risken för rörelseoskärpa, här har det drabbat Lina och Inga-Britt, ju större grupp ju större risk. Största risken för oskärpa utgör onekligen många barn i grupp.
 
 
Fr v  Linas yngsta syster Ingeborg (Bojan) f.99, Helny f.03 och Astrid f.07 fotade c:a 1924
 
 
       År 1924 byggs Brynge kraftstation med avsevärt högre falhöjd än den rådande i Fors.
Petrus Sjödin var nu fyllda 51 år och kunnig likväl som erfaren chef. Petrus accepterade
erbjudandet att bli ansvarig chef för både Fors kraftstation och det nybyggdda Brynge kraftstation.
    Uppstart och intrimmning av Brynge kraftstation ansågs som mycket vital, därför tog familjen
Sjödin  beslutet att flytta bopålarna till Brynge, Sidensjö. På kartan ses Fors resp Brynge utmärkta.
En av de stora frågorna var koordineringen av de båda stationerna, allt i syfte att bibehålla en så
stabil vattennivå i ån som möjligt. Med dammbroar så relativt nära var detta en viktig fråga.
Brynge är beläget c:a 9 km uppströms Nätraån mätt som vägsträcka från Fors.
Familjen flyttar till Brynge försommaren 1925.
 
Återstoden av Brynge strömmar 1930. 
Merparten vatten leds nu via tuber till kraftverket.
 
 
Brynge kraftstation står klar, till vänster ses de av solen ljusa vattentuberna som sluttar in
mot stationen, till höger ses flottningsrännan som smyger förbi husgaveln, året är 1924. 
 
 
 
    Maskinhallen i Brynge kraftstation, till vänster ses en generator som ovandlar turbinens rotation till elektricitet. På gjutgodset är tillverkarens namn ingjutet "LUTH & ROSÉNS EL AB, STOCKHOLM". Ett företag som tillverkade generatorer på licens från Siemens-Schuckerts, Tyskland.     Petrus Sjödin
   
 
 Sommaren 1926 får Sjödins i Brynge besök från Fors. Det är Knut Carpelans son Axel som hälsar på Åke. Axel och Åke var tidigare lekkamrater i Fors och är födda 1912 resp. 1913. 
 På fotot fr v Helga, Lina, Astrid sittande, Åke och Axel.


 
 
 
Petrus Sjödin, Brynge 60 år 7 Feb, 1933
 
 
Petrus Sjödin avlider i Brynge 8 Feb 1935, 62 år. Hustru Anna Evelina (Lina) avlider 11 Apr 1942, 57 år. 
Urklippen är kopior på kopior som blir suddiga och svåra att läsa. Efter urklippen följer därför avskrifter.
   
   
 
Avskrifter .. 
  Kraftstationsföreståndaren
P. SJÖDIN,
Brynge  
 

En högtilig begravningsakt 
 
    Då budskapet på fredagsmorgonen spred sig om att kraftstationsföreståndaren Sjödin i Brynge gått ur tiden, var det många, som med saknad tänkte på den plikttrogne och ordhållige mannen, vilken de inte längre skulle få se ibland sig.
  Den bortgångne, som var född 1873, har alltifrån sin tidigaste ungdom med intresse ägnat sig åt den elektriska banan. Under åren 1899-1900  genomgick han en större utbildningskurs för elekrotekniker vid AEG i Stockholm, varefter han påföljande år tjänstgjorde vid Viforsens kraftstation invid Sundsvall och år 1902 vid kraftstationen i Alby. 1903-07 innehade han anställning som föreståndare för den av baron Adelswärd i Forssaström i Småland ägda kraftstationen, som även distribuerade en del av sin kraft tilll de i närheten liggande Bersbo gruvor, för vilkas elektriska anläggningar han hade överinseende. År 1908 anställdes han av disponenten Hedberg i Forss A.-B. som föreståndare för Fors kraftstation, vilken befattning efter byggandet av Brynge kraftstation år 1924 utökades att omfatta de båda kraftstationerna. Han hade alltså vid sitt frånfälle varit i Forss A.-B:s tjänst i 27 år och kan i sanning sägas vara en av dess äldre veteraner.
   Stilla och försynt gick han sin väg genom livet och vann därigenom mångas förtroende. Föga tänkte han på sin egen hälsa, ty göra sin plikt skulle han, så länge han orkade röras.
   Frid över en sådan mans minne !
  ägde i går rum i Sidensjö kyrka, då stoftet efter Petrus Sjödin, föreståndare för Brynge och Fors kraftstationer, vigdes till den sista vilan. Kyrkan var till sista plats fylld av den avlidnes anhöriga och många vänner bland ortsborna. Vid den stämningsfulla akten officierade kyrkoherde H. Öberg. Gravsättningen ägde rum på kyrkogården och kistan bars av kamrater i Forss aktiebolag. Kransar och blommor följde den avlidne från bl. a. Forss A.-B., tjänstemän och förmän från Köpmanholmen och personalen vid kraftstationerna samt ett stort antal privatpersoner. 
  
Sidensjö kyrka 
 
 
Sidensjö kyrka och familjen Petrus Sjödins familjegrav plåtade midsommarafton -13.
 


 
Länkar ..
1. Länk till Carpelan på Jeanetteborg, observera att i toppen till vänster på sidan
    finns ett register med länkar där samtliga sidor om släkten Carpelan är samlade 
2. Ekonomisk karta över Fors och Jeanetteborg utgiven 1962
3. Kraftstationen i Fors
4. Karta över Jeanetteborg från år 1875
5. Hemmansklyvning år 1865 av hemmanet Fröstdal nr 2, karta
6. Geografisk karta över Fors by upprättad 1796 i samband med storskifte
7. Satellitfoto över området
 
Tillbaka till topp