To display this page you need a browser with JavaScript support. Hembyn .. loggbok start 17 April 2010  -
                     Klicka texten så öppnar aktuell loggbok !
 
Loggbok för Hembyn.kaoos.se 16 Apr -10 t.o.m 15 Apr -11
        
 

Korvetten Carlskrona
Ordet loggbok kommer från ordet logg, med vilken man kunde uppskatta fart och seglad distans och därmed, med hänsyn till seglad kurs uppskatta aktuell position.   Sedan ca 30 år sker navigering med hjälp av olika typer av satellitnavigeringssystem.
I loggboken ( eller skeppsdagbok, skeppsjournal ) införs detaljerade uppgifter om vad som inträffar under en sjöresa i strikt kronologisk ordning. I datorsammanhang har ordet logg anammats för samma syfte, att registrera händelser i kronologisk ordning i form av loggfiler.
       
  Länkar till samtliga loggböcker :
 1. Loggbok för perioden 11 Feb -08 till 15 Apr -10
 2. Loggbok för perioden 16 Apr -10 till 15 Apr -11
 3. Loggbok för perioden 16 Apr -11 till 24 Maj -12
 4. Loggbok för perioden 25 Maj -12 till 12 Maj -13

5. Loggbok för perioden 13 Maj -13 till 20 Maj -14
6. Loggbok för perioden 21 Maj -14 till 9 Maj -15  
7. Loggbok för perioden 10 Maj -15 till 5 Okt -19   
8. Aktuell loggbok

Det var många från byarna som dagligen cyklade till bl a Domsjö fabriker för sin utkomst.
  År 1891 bosätter sig konstnären August Jansson ((1851-1915) i dåvarande köpingen Örnsköldsvik. Köpingen fick sedermera stadsprivilegier år 1894. År 1903 grundas Domsjö sulfitfabrik som år 1908 målas av just denne August Jansson.
August blev den förste skolade konstnären som bosatte sig i våra trakter.
 När Domsjö fabriker år 2003 celebrerade 100-årsdagen fotoreproducerades tavlan i A3-format(480x297 mm). Det är denna fotokopia som scannats här nedan. Det är Moälven som flyter förbi från vänster till höger. I vänster bildkant ses nuvarande "PRO-huset". Till höger i bakgrunden skymtar skyttepaviljongen på Skyttis. Färjekarlen är i färd att anlöpa bryggan. Någon bro över Moälven är ännu inte anlagd.
  Örnsköldsviks Museum & Konsthall har en sida med utförlig historik om Örnsköldsviks stads historia och Nolaskogsbygden i gamla tider.
 Länk till startsidan.
Domsjö sulfitfabrik år 1908, motiv från Geneberget vid nuvarande Geneskolan

På tavlans bakstycke står
följande :
       


 
 4 April  -   Länk    Avsnitt ur Församlingsboken år 1930 för Nätra är nu inlagd på en ny sida.
Här skall samtliga bybor finnas för byarna Fors, Sörtjärn, Norrtjärn, Hälle,
Finnborg och Skrike, vilket är i den ordning byarna dyker upp i
församlingsboken sid 96 - 104.  Här är länken till sidan.
Sidan kan även öppnas från registren på huvudsidan. 
 27 Mars -   


 
      Enligt de medeltida landskapslagarna ägde husbonden rätt att
med måttlighet aga sin hustru, sina barn samt sina tjänstehjon.
I etapper under 1800-talet reducerades denna rätt.
År 1920 avskaffades husagan helt.
 13 Mars - 


 
 21 Feb - 2011 
     Fram till år 1879 hade man olika tid i varje svenskt samhälle. Detta ställde till problem med bland annat
tidtabeller för den nya järnvägen. Det var till exempel tjugofyra (24) minuters skillnad mellan Göteborgs-
och Stockholmstid, femtiotvå (52) minuters skillnad mellan Strömstad och Haparanda.
  Lokaltiden bestämdes efter det ögonblick då solen stod som högst just över den orten. 
 


 
 14 Feb -   -
          
''Maria, the Prayer'' 
Photo & retouch by
Ray Guselli, Cumbria, UK
Ray's first daughter.  3 Feb -   
 Sidan om Båtsmansrote No 57 Norberg i Fors är
 nu inlagd. Med reservation för vissa justeringar.

 Gravyren till höger ingår i en militär karta
 utgiven år 1646. På tavlan anges relationerna
 mellan de otal längdenheter som florerade vid
 den tiden.
 Det här var långt före standardiseringens
 tidevarv.

 Här är länken till sidan.

 Sidan kan även öppnas via registren  på
 huvudsidan.


 
 29 Jan -  -   En sida om Rote No 57 Norberg i Fors är på gång.
Det är tre (3) dokument som scannats och behandlar rotehållningen i Fors by.
1.  Förbindelse av år 1865
2.  Överenskommelse av år 1866
3.  Contrakt av år 1876
 Dokumenten är relativt lättlästa.  Här återkommer gamla bekanta som exempelvis Nils Åkerdahl och AWZ Carpelan. Dokumenten som tillhandahållits av Lennart Åkerdahl, Sörtjärn kommer att publiceras på en egen sida ganska snart. Återstår att utröna hur byvägarna sträckte mellan byarna Fors, Mjäla och Östersel vid aktuell tid för att till fullo förstå innebörden i delar av dokumentationen.

Karthuvud på militär topografisk karta från år 1771. Med Kongl. Majt:s nådigste
tillstånd utgiven av Pehr Abraham Örnsköld (1720-1791, friherre, landshövding och riddare).
Kartan författad av Johan Törnsten (1738-1796, extra ordinarie lantmätare i Westernorrland)
Gravörer Carl Erik Bergqvist (1711-1781) och Fredrik Akrel (1748-1804)
  
 26 Jan - 


 
 19 Jan -  Länk   Till sidan om "Gärdins i Sörtjärn" har adderats ett flygfoto från mitten av 50-talet. Här framgår ladugårdens placering innan den rivs samt bostadshuset innan omfattande om- och tillbyggnader tar vid.


 
 14 Jan -  Länk   Till sidan om "Gärdins i Sörtjärn" har adderats en delförstoring av ett panorama från Hällberget.
Det var år 1977 som Assar Näslund "panoramade".  Här är länken


 
 11 Jan -2011  Badrum i Indien. Coimbatore, Tamil Nadu. Juni 1996.


 
 17 Dec -   Länk    Har byn Finnborg inte kommit med i denna survey med gamla kartor ?  Nej, Finnborg bestod av ett (1) hemman och därmed var behovet att storskifta helt borta. Därför finns ej heller någon specifik karta för byn tillgänglig. För byarnas inbördes geometriska förhållanden hänvisas till Ekonomiska kartan utgiven 1962 av Rikets allmänna kartverk. Rågångarna mellan byarna är på kartan markerade med streckprickade linjer.  Här är länken.


 
 17 Dec -  "Charta öfwer Hälle åker, äng och skog" är rubriken på kartan som affattades över Hälle by år 1780.

Detta år storskiftades skogen under ledning av Ordinarie lantmätare Eric Calwagen. Åker och äng hade skiftats år 1766 av Ingenieuren Johan Törnsten.

Kartan är framtagen år 1780.

Sidan kan nås via denna länk eller ett klick på bilden här intill och framledes även från registret i toppen på huvudsidan.

OBS! Kartan är stor (2600 x 4000 px)
 16 Dec -     "Geometrisk Charta öfwer Norrtierns åker och eng", så heter den ena kartan som tillkom vid storskiftet år 1779.

 Den andra kartan tillkom vid storkiftet av byskogen år 1808.

 Båda storskiftena leddes av Kommisionslantmätare
Lars Ekorn. 

Sidan kan nås via denna länk eller ett klick på bilden här intill och framledes även från registret i toppen på huvudsidan.

OBS! Kartan är stor (6400 x 3000 px)
  13 Dec -    "Geometrisk Charta öfwer Forss Bys Åker, Äng och Skog"

 I samband med storskifte i byn år 1796 blir denna karta
författad av kommisionslantmätare Lars Ekorn.

 Till kartan hör även ett storskiftesprotokoll. Detta är dock i stora stycken mycket svårläst och läggs därför inte in. 

Sidan kan nås via denna länk eller ett klick på bilden här intill och framledes även från registret i toppen på huvudsidan.

OBS! Kartan är stor (2600 x 4800 px)


 
 6 Dec -  Med start med byn Sörtjärn kommer gamla kartor från 1770-1780 talen att läggas in. En separat sida för varje by. Byn Finnborg som vid denna tid beboddes av enbart en (1) markägare kan därför inte presenteras i detta sammanhang.  
Det är kartor från Lantmäterimyndigheternas arkiv.
De togs fram i samband med storskiften och skatt- läggning. Till kartorna hör även protokoll. Dessa är dock
till stor del svårlästa och läggs därför inte in på sidan.

Sidan kan nås via denna länk eller ett klick på bilden här intill och framledes även från registret i toppen på huvudsidan.

OBS! Kartorna är stora (1600 x 3300 px)


 
 
Sannolikt vänner för livet.                      Foto från 1973 i Sala under en Lions-dag
  Bakgrunden harsch retuscherad  
 4 Dec -2010 


 
 26 Nov - 2010  Länk   Ia Wigren-Lundh, f.1943 Hudiksvall som har anor från Ögrens på Sörtjärn 3:5 har sänt en sammanfattning av hennes efterforskningar vad gäller ursprung... så långt ...
Hon lovar återkomma med mera längre fram ....    
Här är länken till Ia:s egna ord. 


 
         Scannade foton har nu lagts in på sidan.      Länk till scannade foton       Länk till sidans start. 
 19 Nov -  -  


 
 12 Nov -  Länk   Ögrens på Sörtjärn 3:5
  Magnus Näslund, Köpmanholmen presenterar en mycket intressant utredning om Ögrens etablering i Sörtjärn och som nu är inlagd på sidan. Denna tillsammans med reviderad version av Sven Torbjörnssons proband Leif Öhgren kommer att komplettera varandra väl. Återstår att lägga in denna samt scannade foton.  Länk till sidan.


 
 7 Nov -        Proband Leif Öhgren f.-47, Hisings Backa. Med anor från Sörtjärn, Nätra.
Proband betyder enkelt att anan startar från Leif och går bakåt i generationerna.
Här är länken till ny sida om Ögrens i Sörtjärn. Notera att sidan i sitt nuvarande skick enbart presenterar dokumentationen som Sven Torbjörnsson, Kungsbacka sänt mig.
    Anledningen till att visa en icke färdig sida är att alla involverade redan på detta stadium skall kunna studera materialet i en webläsare och förhoppningsvis komma med synpunter.
Längre fram kommer även scannade foton att läggas in på sidan.
På fotot till vänster ses Leifs farfars rmor Sigrid Kajsa f.Persdotter f.1855 d.1924, sittande på kökssoffan med en psalmbok i händerna. Ett större foto kommer senare på sidan.

Involverade i denna research är:
Sven Torbjörnsson, Kungsbacka
Leif Öhgren, Hisings Backa
Ia Wigren-Lundh, Hudiksvall
Magnus Näslund, Köpmanholmen


 
 31 Okt -10  -    18:30 Pratar med Sven Torbjörnsson, Kungsbacka per telefon. Han säger att han
pratat med Ia Wigren-Lundh i Hudiksvall.
De har nu klarat ut en del frågetecken om Ögrens i Sörtjärn.
Det är tydligen så att Leif Öhgrens farfar Hjalmar Ögren f.1897 i Sörtjärn hade en syster från vars gren
Ia Wigren-Lundh härstammar.
Enligt Sven kommer en revision av dokumentationen.  


 
 31 Okt -10  -        Söndag 24 Okt ringer Ia Wigren-Lundh från Hudiksvall. Det blir ett mycket trevligt och givande samtal där hennes anknytning med släkten Ögren på Sörtjärn 3:5 verkar uppenbar.
    Ia blir mycket intresserad av den dokumentation som Leif Öhgren i Hisings Backa sänt mig.
 Jag mailar henne den dokumentation som jag fått  av Leif. Leif Öhgren har en god vän vid namn
Sven Torbjörnsson, Kungsbacka som har släktforskat och strukturerat dokumentationen.
    Förmodligen har hon upptäckt helt nya släktband. Fantastiskt.
    Dokumentationen som Leif brevledes sände mig kanske flera är intresserade av ? Jag tänker avvakta att publicera tills Ia kommer med sin utredning, som hon lovat. Mycke spännande.


 
 20 Okt -  Länk   Smälthyttan i Fröstdal/Fors år 1854.
I Januari 1854 upprättas en värdering av investeringen i smälthytta och wändrosthus, med andra ord en kostnadskalkyl. Denna värdering utgör sedan grunden för brandförsäkringsvillkoren. Värderingen är mycket noggrann, i princip är kostnaden för varje spik redovisad. På den här tiden var spikar handsmidda och en relativt dyr komponent i husbyggnationer. Att återanvända spik var standard.  Länk till dokumentationen. 17 Okt -  Länk    En uppdaterad översiktskarta har ersatt en äldre d:o. Bland annat ses Botniabanans sträckning genom byarna.  Här är länken till kartan. 


 
 14 Okt -   


 
 11 Okt -2010 


 
 5 Okt -  -      Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar på sin sida Levnadskostnadsindex/KPI
med index=100 från Juli 1914.  För åren 1830 - 1914 har Myrdal-Bouvins konsumentprisindex använts.
Här är länken till SCBs sida.  [Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på länken om du vill att sidan skall öppna i ett separat fönster. Detta gäller generellt för alla länkar.]
  Exempel på hur indexen används :
Säg att du vill veta vad 2000 kr år 1882 motsvarar i dagens penningvärde ?
Indexet för 1882 är = 87,3 ,indexet för Juli 2010 är = 4413  =>  nuvärdet = 2000 x 4413 / 87,3 = 101 100 kr
Kom ihåg att valutan kronor officiellt infördes år 1873.
Som nämns i inledningen på SCBs sida är jämförelser över lång tid behäftade med stor osäkerhet.
  "Prisomräknare från medeltid till nutid" heter en annan sida på historia.se  med mycke historisk statistik.
Här är länken till " Prisomräknare från medeltid till nutid".


 
 3 Okt -  -      Vilken webläsare skall jag använda för att få bästa upplevelse av dessa sidor ?
   Frågan är berättigad och svaret är att Microsofts Internet Explorer ger den varmare färgtonen medan Firefox förmodligen hanterar färger helt strikt neutralt och därmed med neutral kontrast och färgfyllnad.
  På engelsk skulle jag vilja säga att Internet Explorer är mer saturated and more pleasing.
   Den trevligaste upplevelsen vad gäller färger är därför enligt mitt förmenande att läsa sidorna i
Internet Explorer. Observera att hela detta ämne är starkt subjektivt. Hur vi alla upplever färgnyanser osv är mycke individuellt och tur är väl det. Å andra sidan menar kanske en del att vi blir ställda inför ett val ?
   Alla som installerat Firefox torde även ha Internet Explorer installerad. Gör ett test och jämför samma bild i båda webläsarna och fokusera på färgskillnader. Skillnaden som jag upplever är uppenbar.
   Google Chrome som kan sägas är en nykomling hamnar någonstans mellan Explorer och Firefox, kanske något närmare Explorer. I Chrome finns ännu inte en del faciliteter som Explorer och Firefox har, och det gäller framförallt hur programmet hanterar Javascript i en del situationer. Chrome är en mycket snabb läsare och har därför fått ge avkall på en del finesser. Det är slutligen vi som brukare som avgör kampen.


 
Under mina dagliga cykelturer, när jag är hemma, sker färden alltid med 3 kameror i ryggsäcken.
Alla anpassade med gluggar för skilda ändamål. Fotot nedan plåtat vid ett stopp på hemväg från Bergsåker (en tur på ca 12 km).


 
 19 Sep -  -      "Döden spelar schack" det är motivet på nya dvd'n version 5 av Sveriges dödbok 1901-2009. Samma tema använde Ingmar Bergman i filmen "Det sjunde inseglet". Målningen är en sk kalkmålning som återfinns i Täby kyrka (Uppland), målad ca 1480 av Albertus Pictor. 
    Dvd'n är framtagen av Sveriges Släktforskarförbund och är ett gediget arbete med ca 7 880 000 kompletta poster. Imponerande.
    Likväl som att födas är döden en lika självklar del av livet. 
  
          


 
 17 Sep -  -        Leif Öhgren, Hisings Backa f.1947 ringer 2 Sep och berättar att han planerar en snabb visit till Sörtjärn efter ett besök i Graninge, Sollefteå. Leifs farfar Hjalmar Ögren föddes i Sörtjärn på hemmanet 3:5 år 1897. Det är fastigheten som Johnny Olsson numera äger och bebor. Farfarsfar hette Erik Ögren Jonsson f. 1860 som kom från Fors och flyttade in på Sörtjärn 3:5 år 1896, året efter föddes Leifs farfar.
  Till saken hör att Leif aldrig varit i dessa trakter tidigare, jag mailar honom en enkel karta för att orientera sig. Han återkommer via mobil och är glad att ha funnit farfars födelseplats. En sort of sinnesfrid infinner sig.
    Leif berättar att han har en bekant som är intresserad av släktforskning och som spårat Leifs anor bakåt till 1760-talet. Brevledes har Leif sänt mig en kopia av denna dokumentation. Kanske det finns skäl att misstänka att Leif himself börjar intressera sig för sina anor. Om intresse finns kan jag publicera dokumentationen på en ny sida, med Leifs tillåtelse givetvis.


 
 14 Sep -   Länk              Tidigt försommaren år 1997 startade Lars Östman på Fors 1:6 att gräva för att skapa en fiskdamm på sina ägor.
    Ett projekt som förenklades tack vare hjälpsamma grannar.
Eivor Bodin i Fors tjänstgjorde som projektfotograf.

 Länk till mera scannade foton.


 
 7 Sep -  -   Här följer lite data för hembyn.kaoos.se. Kanske något för de statistiktörstande ....
Antal undersidor i htm-format 60 st.  Totalt 61 htm-sidor.
Antal bilder/foton i jpg-format 522 st (inkl. scannade artiklar)
Antal bilder/foton i gif-format  68 st (inkl. scannade artiklar)
Totalt antal bilder och artiklar i jpg- och gif-format 590 st
RÄTTELSE !
Summeringen som utfördes 28 Mars 2009 har visat sig bli felaktig.
Den summeringen inkluderade även avställda mappars innehåll.
Alla värden blev därför högre än de verkliga.   Länk till summering 28 Mars 2009 ( ej korrigerad)


 
 6 Sep -  Länk   Till sidan "Bodins i Fors" har adderats sju (7) nya scannade foton. Bilderna är inlagda där de kronologiskt passar in.   Länk till sidan.


 
 4 Sep  2010  Länk    Ny sida har adderats. Det är bönhuset i Fors som
   presenteras med några scannade foton och skisser.
   Roland Bodin i Fors har tillhandahållit materialet.
   Här är länken till sidan.


 
 30 Aug  -  


 
 28 Aug -  - Efter sommarens exkursioner har en revidering av skissen som inleder sidan om "Bodins i Fors" skett.
Det är gamla byvägens sträckning förbi Bodins som korrigerats. Den rätta sträckningen skall vara nordväst om bostadshuset på Fors 2:4, och ej mellan bostadshus och ladugård som väl iofs var mera brukligt förr i tiden.
Rätt skall ändå vara rätt.  Länk till sidan
 
 
   
         En ny sida har tillkommit. Det är släkten Gärdin som kortfattat presenteras. Den förste Gärdinaren i Sörtjärn var Hans Gärdin som kom från Norum, Nätra. År 1882 förvärvar han torpet Sörtjärn 7:1 Fridhem.
   Mangårdsbyggnaden fotad i skymning på 60-talet.
Sidan kommer att kompletteras i ett senare skede. Här är länken till sidan. 
 20 Aug - 

Länk
 
   


 
            En ny sida har adderats. Det är den sedan år 1999 nedlagda byaffärn i Sörtjärn som presenteras i några bilder.   Här är länken
 8 Aug - 
Länk
 


 
 6 Aug -10  -   Efterlysning !
   Ett mejl anländer från Barbro Bergström Hamberg  som saknar sin mor Selma f.1912 och morbror Gottfrid Sjödin f.1915 på något skolfoto från byskolan i Sörtjärn från 1920-talet.
 6 Aug -10  -   En kopia av mejlet :
Hej Alf   På hembygdsgården i Nätra fick jag din e-post, och webb adressen för att kunna få möjlighet att se på gamla skolkort. De skolkort som sträcker sig fram till 1918 innefattar mina morbröder och moster. Men.. min mamma Selma Sjödin född 1912 och min morbror Gottfrid Sjödin född 1915. De finns inte med. Vet du om det finns flera skolkort där de två yngsta Sjödinarna kan finnas med? Tack för hjälpen Barbro.
 
 
Om någon läser detta och känner till skolfoton från 20-talet med mor Selma och morbror Gottfrid Sjödin vänligen hör av Er.    eller

Länk till sidan med gamla skolkort från skolan i Sörtjärn


 
 1 Aug -10  -        Klockan är 07:25 Söndag morgon den 1 Aug. Datorer, scanners osv är nu säkrade för resan hem till Sundsvall. Det är med många djupa känslor som jag lämnar min hemby efter denna fina sommar. Har nu
bott i Cabbyn sen den 16 Juni.
    Det stora var ändå att få träffa mina konfirmandkamrater för 50 år sedan och att närvara vid en högmässa i Nätra kyrka inklusive nattvard den 20 Juni.
    Åren drar iväg så snabbt och känner stor tacksamhet för att fortfarande kunna hänga med.
    Alla vänner jag har att tacka för att denna hemsida existerar, mina tankar går tillbaka till Assar Näslund som triggade mig att starta detta äventyr och alla medhjälpare, Magnus, Greger, Kenneth, Lelle osv.
   Återstår nu ett par månader med intressant och intensivt arbete med allt jag dokumenterade och scannade om min hemby och som förhoppningsvis kommer att bli något vackert här på hemsidan.
   Ett stort tack, en varm kram från mig till er alla. Ha de' gott.
Förhoppningsvis får vi möjlighet att träffas även nästa sommar.
   Ett speciellt tack vill jag rikta till Sigurd & Aina Gärdin som så tålmodigt stått ut med mig, med alla mina besvärliga frågor och funderingar. Det kommer att utmynna i en vacker sida om Gärdins i Sörtjärn.


 ..forts. 25 Juli   Ett trevligt besök hemma hos Johnny Olsson med hustru Boon på Sörtjärn 3:5 efter festen i byskolan. Johnny och Roger Norlin  bor nära grannar i Sörtjärn och även nära byskolan. Här ser vi Johnny med hustru Boon till höger. Boon har två äldre syskon som också mycket trevligt ställer upp för ett "shot".
 
 
 ..forts. 25 Juli Roger Norlin på fastigheten Sörtjärn 4:1
Föremålet för Söndagens trevliga celebration.
Här sitter Roger avslappnad mitt bland sommarens "grönsaker".
Vi tog med oss en liten stol och gick ut i sommarhagen, i lugn och ro.
 ..forts.25 Juli  

Här har Kenneth "Lelle" Hedberg startat en fantastisk historia på engelsk, helt oslagbar. (unbelievable ?)
Är det nattlinnet han ännu inte fått av sig, eller redan tagit på ?   Roger Norlin står i dörröppningen.
 25 Juli -     

       Gamla byskolan i Sörtjärn tjänar många syften. Skolan har restaurerats av händiga medlemmar i byn och med numera väldigt vackert åldrande paneler. Vill bara visa några bilder från Söndagens firande, det är
Roger Norlin som celebrerar födelsedag. Festen får en i högsta grad internationell prägel, här pratas allt från svenska till engelska till finska och thai. Det är tjejerna från Thailand som komponerat, kryddat och tonsatt fantastisk mat.  
      Allt från helt oslagbara wok-grytor till kejsar-räkor mums, mums, det vattnas ...  
..många tack för denna kväll... nedan på fotot sitter staben samlad, förlåt igen att jag inte fixat namnen, till höger sitter dock Boon, ett oslagbart gäng vad gäller mat och vad gott som finns att upptäcka från havet. Förutom de vackra flickorna ta även en titt på bordet och dess ben med reliefer, fantastiskt.
     Alla dessa nya medlemmar i Sverige måste vi vara mycke måna om, de trivs i Sverige, älskar stabila politiska förhållanden, de är beredda att hugga in på tufft arbete, de har nya fräscha ideer, ja ..listan kan göras lång....
 


 
 6 Juli -  Länk   En ny sida har tillkommit. Det är den tidigare annonserade Tätörten som presenteras i bilder.
I slutet på sidan finns länkar för fördjupade studier.      Här är länken till sidan.
Åter !   För att färgerna rätt skall återges måste din skärm vara rätt inställd och rätt placerad.
Läs mera om detta tråkiga ämne via denna länk. eller sök på nätet. 3- 4 Juli       fortsättning ...   Hantverksdagarna i Sörtjärn ....
Det är systrarna Sellin som mycket uppsluppet och glatt  poserar framför kameran. Den jag känner är Eleonore som är en känd keramiker boende i byn Hälle, har utställningar runt världen.
   Det var Eleonore som upptäckte att alla hennes fyra systrar var på plats här på marknan.
Varför inte passa på med ett foto tillsammans ? Eleonore står i mitten av systerskaran.
På grund av att allt händer så snabbt på en marknad har jag inte hunnit få namnen på de övriga systrarna. Inom tre sekunder efter tagning är de alla skingrade för vinden  puh..puh.. 
  Men namnen är lovade inom kort. Givetvis beror allt på min blygsamhet.
Mycke vackert... så även vädret ..
   Hantverksdagarna i hembyn Sörtjärn blir allt mer populärt.
Det är första året jag har möjlighet att bevaka detta event mera i detalj.
Tur med vädret, fantastisk servering och glada människor.
Hjortronkakan som Päivi bakar insåg jag snabbt vara den stora favoriten till kaffet.
***
Här sitter Rose Edholm, Hörnett, Själevad i stark sol och spinner garn. Lärorikt för oss yngre.
"Spinnrocken spinner"
 3-4 Juli  2010 


 
 24 Juni -  Lokal funnen i Sörtjärn där Tätört växer.[Pinguicula vulgaris]
Det är Kenneth "Lelle" Hedberg som tipsar om denna till synes lilla oansenliga växt med ett intressant leverne här på våra breddgrader. Den är svår att upptäcka. De enda bladen är en basal rosett tätt intill marken där den fångar småkryp som med enzymer bryts ner till näring. 

Mera bli dä' !

För tillfället blåser det för kraftigt på lokalen för att kunna dokumentera den bättre.
Problemet är att den snart har blommat ut och blommorna faller till marken.

Blomman på fotot  har måtten
(i mm)
bredd 12, höjd 7, totalt djup ca 15.
Den kan skifta i färg något beroende på jordens sammansättning den slagit rot i.
Fotat med 90 mm macro, skärpedjup ca 3 mm.


 
 15 Juni -        För de som önskar komma i kontakt med mig under sommaren är mobilnumret 070 3888134 säkrast.
De som ringer mitt ip-nummer bostad 060 567370 kan jag i vissa fall fånga upp och ringa back.
Via dator är jag alltid uppkopplad med mobilt bredband med vanliga mejladressen alf@kaoos.se


 
 10 Juni -  Länk   Bröderna Westlin som blev fem (5) till antalet kan nu kortfattat presenteras. Till historien hör att den äldste av bröderna blev förmånstagare på Fors 1:4 vid 43 års ålder år 1847 fram till sin död 1874.
Detta är en uppdatering av sidan som lades upp 5 Juni.          Länk till sidan


 
 5 Juni -  Länk   I början av 1800-talet föddes två bröder i Nätra socken som sedermera kom att bl a syssla med urmakeri, bygga klockor och urverk. Ena brodern föddes i Västanå och den yngre i Bjällsta, båda är byar i Nätra.
Den ena eller båda bröderna kom senare att bosätta sig för en tid i Fors, Nätra.
Deras historia är ännu ej helt klarlagd utan kompletteringar kommer senare. Det är ändå viktigt att få ut denna ej färdiga sida på nätet i god tid för sökrobotar att registrera.               Länk till sidan.


 
 4 Juni - 
Länk   Kenneth Ögren, Uppsala tipsar om en bok nyligen utgiven som han införskaffat.  (vem är Kenneth ?)
Där ingår kartverk av W M Carpelan.
Imponerande arbeten. Den tidigare inlagda kartan var en ombearbetad tysk version. Detta är original.
W M Carpelan var far till Carpelan på Jeanetteborg.                             Här är länken


 
 4 Juni - 2010  Länk   31 Okt 1892 avlider Nils Åkerdahl, Sörtjärn. Sonen Erik hade övertagit hemmanet i Maj 1889.
Erik presenterar en räkning för sina omkostnader i samband med sin fars begravning.  Här är länken.


 
 31 Maj -  Länk   Trots mina högst begränsade talanger att skissa på frihand vill jag ändå försöka illustrera hur föreningshuset på Tjernbacken tedde sig. Så kan det gå i brist på foton.      Här är länken.


 
 25 Maj -  Länk   Fram till 1930-talet hade bönderna ansvaret för bygge och underhåll av vägarna. De markägande
bönderna var skyldiga att bidra med material och arbetskraft i proportion till deras kvantitet mark.
På 30-talet övertog staten ansvaret för byggande och underhåll av alla större vägar typ Kustlandsvägen sedermera Rikstretton.  Greger Wikberg mejlade ett urklipp.      Här är länken.


 
 23 Maj -  -   För sekler tillbaka betraktades ett gott hull som tecken på välmående och välstånd.
Idag på 2000-talet är det väl snarare raka motsatsen som gäller. Mannens namn okänt.


 
 20 Maj -  Länk   Kompletterande interiöra vyer av kyrksalen i Nätra kyrka har tillkommit, de finns inlagda på sidan om
släkten Åkerdahl i Sörtjärn. Foto från orgelläktaren samt ett foto av orgelläktaren.               Länk


 
 18 Maj -  Länk   Den 19 Mars 1956 refererar Örnsköldsviks Allehanda från ett styrelsemöte i Sörtjärns byggnadsförening.  
Magnus Näslund hittade på artikeln.      Här är länken


 
 9 Maj -  Länk   Jag fick en mycket berättigad fråga när det gäller sidor med krävande färgbilder som denna sida:
Fråga : Hur hanterar jag ljusheten på skärmen, många bilder på sidan verkar aningen mörka ?
Mitt svar : Om jag förutsätter att skärmen f.ö är okej, nyhetssidor etc kan läsas bra så har jag följande tips som jag vill delge alla besökare på denna sida :
Prova med att minska omgivningens ljus. Gör det i steg om det är möjligt, persienner etc.
Även det omvända gäller, tänd en lampa som inte direkt strålar mot skärmen om bilderna verkar för ljusa.
Vad jag nämner under rubriken "Skärmkontroll" gäller. Där nämns att omgivningsljuset vid konstruktionen
av denna hemsida är ca 17 Lux, vilket innebär en tämligen mörk omgivning.
Vad gäller skärmarna jag använder är dessa calibrerade till standardiserade värden.
KOM IHÅG !   Mycke av detta är mycket subjektiva upplevelser. Vi alla upplever färger och ljus olika.
Vi är alla inte stöpta i samma form och det är väl en otrolig tur .. eller ?   Länk till skärmkontroll.


 
 2 Maj -2010  Länk   Skomakarstugan i Fors. Här halvsulade skomakaren och torpägaren Olof Vigren skor till behövande i byarna.
Stugan som uppfördes på 1800-talet är trots bristande underhåll förvånansvärt välbevarad.      Länk


 
 25 Apr -  -   Efter dryga två år har denna loggbok blivit lättad. Syftet är att reducera nedladdningstid och erforderligt minnesbehov i din dator.
Länkar till gamla Loggboken fram till 15 Apr -10 finns inlagda på ett flertal ställen.
I registret högst upp på huvudsidan , samt högst upp och längst ner på denna sida.
Allt är bevarat ! Länkarna i gamla Loggboken är intakta.    Även detta är en länk till gamla loggboken.


 
 20 Apr -  Länk   Magnus Näslund, Köpmanholmen har efterforskat kontraktet (salubref) som skrevs när badanstalten i Finnborg såldes av hemmansägaren Erik Norberg, med rötter från Kornsjö, Nätra. Köpare var det troligen nybildade bolaget  "Finnborgs Bad- och Watteninrättningsaktiebolag". 
Här är länken.
Magnus har tolkat den illa medfarna originalhandlingen samt renskrivit densamma.
Efter dokumentet visas på karta läget för de två försålda tomterna inkluderande byggnader.
Här är länken.


 
 19 Apr -  Länk   Avsnitt ur Nätra Församlingsbok från år 1880 har lagts in.
Byarna presenteras i ordningen Fröstdal, Fors, Finnborg, Hälle, Norrtjärn, Sörtjärn och Skrike från sid. 28-73 i Församlingsboken.
Sidan nås via registret "Direktlänkade undersidor" i topp på huvudsidan eller via innehållet längre ner på huvudsidan, eller via denna länk.


 
 17 Apr -  Länk   Carpelan på Jeanetteborg, husförhör...
En redigerad skrivelse som lyder  "Anvisningar för förande av husförhörslängd, Härnösands stift 1840." har införts. Lennart Wasling har redigerat och annoterat ursprungsskriften.
Här förklaras bl.a de använda symbolernas betydelse.   
Länk till anvisningarna.    Länk till symbolerna


 
       
      Tillbaka till topp    
     
1. Länk till tidigare Loggbok för tiden 13 Feb-08 - till 15 Apr -10